ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเลย

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 


          นางอุบล  อยู่สุข  จัดหางานจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน       เกี่ยวกับแนวปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON-LA) หากไม่ยื่นขอใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (VISA) โดยกำหนดให้แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวและได้รับการตรวจลงตราและประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON-LA) แล้ว   ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัดภายใน  15 วัน    จึงขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  ให้ทราบแนวปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON-LA)  ดังนี้   แรงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวและได้รับการตรวจลงตราและประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว(NON-LA)  แล้ว   ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย  ภายใน 15 วัน, แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวและได้รับวีซ่าประเภท (NON-LA)  แล้วต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน และขอให้ตรวจสอบด้วยว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวมีใบอนุญาตทำงานหรือไม่  หากไม่มีจะถูกเพิกถอนการอนุญาตการอยู่ในราชอาณาจักร (VISA) และถูกดำเนินการส่งตัวกลับออกนอกราชอาณาจักรต่อไป   หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่กรมการจัดหางาน     สายด่วน 1694    หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย โทร.0-4281-1861  

จำนวนคนอ่าน 373 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ