กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2555

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2555

                วันนี้(20 พ.ย. 55) เวลา 13.30 น. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

                การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่3.2 ข้อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณปี 2557 แผนปฏิบัติการปี 2556 ให้คำนึงถึงผลกระทบของอาเซียนในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาความสามารถของจังหวัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 ขั้นต่ำจากเป้าหมายจะต้องได้ 75 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นยังมีระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้จังหวัดปทุมธานีดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 24 โครงการวงเงินงบประมาณ 184,546,800 บาท

                จังหวัดปทุมธานีมีความจำเป็นต้องทบทวนแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้วยการปรับลด/ปรับออก โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยไม่กระทบต่อต่อวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วดังนี้ ปรับลดโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดในโรงเรียนและสถานศึกษา จากงบประมาณ 7,000,000 บาท ปรับลดเป็น 3,684,700 บาท โดยให้มีกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนขึ้น ปรับออกโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการงบประมาณ 4,000,000 บาทและโครงการอื่นที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 40,814,300 บาท และได้ขอนำวงเงินงบประมาณจากการปรับลด ปรับออกทั้ง 11 โครงการมาขอเพิ่มเติมโครงการตอบสนองความต้องการในระดับพื้นที่จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 48,499,000 บาท
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode