กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นดำเนินโครงการปลูกป่าประชาอาสา๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินีปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นดำเนินงานโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขนแก่นเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยาการป่าไม้ โดยเคร่งครัด ให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่กับการป้องกันการลักลอบบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จากการประเมินสถานการณพื้นที่ป่าของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔-พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐,๘๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖.๘ ล้านไร่ มีทรัพยากรป่าไม้คงเหลืออยู่ประมาณ ๗๙๖,๔๗๓ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๑๑.๓๑ ของพื้นที่จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดขอนแก่นจึงตั้งศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูป่า และป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (ศอส.ปท. จังหวัดขอนแก่น)ร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ จังหวัดขอนแก่นเชิญคณะกรรมการประชุมในวันที่ -๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมศาลาแก่นไพร สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕และร่างแผน ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และคืนผืนป่าให้แผ่นดิน โสนกนกเต็น อำเภอพล ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode