ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอบ้านฝางคัดเลือกบ้านหินฮาว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี ๒๕๕๖

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
อำเภอบ้านฝางคัดเลือกบ้านหินฮาว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ซึ่งในขณะนี้มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ "อยู่เย็น เป็นสุข”ในอำเภอบ้านฝาง ๔หมู่บ้าน คือบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านฝาง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔4 ตำบลหนองบัว และบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั่ง ซึ่งทั้ง ๔ หมู่บ้านนี้ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลายกิจกรรม ตลอดจนมีการรักษามาตรฐานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ อำเภอบ้านฝางได้ร่วมกับทุกภาคส่วนพิจารณาคัดเลือก "บ้านหินฮาว” หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนฆ้อง เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เนื่องจากเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นฐานการพัฒนาชุมชนที่ดี ค่อนข้างชัดเจน มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารข้าว กลุ่มอาชีพ กิจกรรมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และที่สำคัญคือชาวบ้านมีการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามอย่างเหนียวแน่น มีความสามัคคีในชุมชน คาดว่าหลังจากเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหมู่บ้านหินฮาวจะมีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงอีกหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบ้านฝางกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในทุกปีที่ผ่านมาจะมีหลากหลายกิจกรรมโดยดำเนินการทั้งปีทั้งการสร้างแกนนำชุมชน การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประเมินความสุขมวลรวม เรียกว่า "พัฒนากร” จะต้องไปอยู่กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตลอดทั้งปี และเมื่อดำเนินการครบกระบวนการแล้วหากผลงานของหมู่บ้านเป็นน่าพอใจอำเภอฯก็จะได้ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดต่อไป. ข่าวพิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 521 คน จำนวนคนโหวต 0 คน