กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประสานความร่วมมือการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 6 พ.ย. 2555 )
 
การสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางพรทิพย์ โรจน์ธำรง รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่าด้วยสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินการต่างๆในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้นสภาที่ปรึกษาจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการจัดการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภูมิภาคต่างๆ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการศึกษาและสำรวจสถานภาพและการดำเนินกิจกรรมขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคมและฐานทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาและกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาชุดต่อไป เตรียมการล่วงหน้า โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนและสื่อมวลชนเพื่อการเสนอชื่อผู้แทนเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ การสัมมนาครั้งนี้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บทบาทหน้าที่กระบวนการทำงาน กระบวนการสรรหา แนวทางร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนายสถาพร วชิรโรจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย สำนักงานสภาทีปรึกษา ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม อาจารย์ประจำวิชาเอกรัฐประศาศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode