กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การลงนามข้อตกลงโครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนงานด้านปศุสัตว์สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำเนินตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับชาติ ท้องถิ่น ทำให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนนายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ภาครัฐเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาปศุสัตว์ให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น เกษตรมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตเนื้อนม ไข่ที่มีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและประชาชนปลอดภัยจากโรคสัตว์ติดคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า มีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือและทำข้อตกลงตามที่องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) กำหนดให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกต้องกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ค.ศ.๒๐๒๐) จังหวัดขอนแก่นจึงจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนงานด้านปศุสัตว์สู่การปฎิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากกลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นพร้อมลงนามความร่วมมือ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายหลักการทำงาน โครงการจังหวัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการประกวดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัดแก่เทศบาลวังชัยอำเภอน้ำพอง ที่ชนะเลิศที่ ๑ ประเภทเทศบาลและอบต.นาฝาย อำเภอภูผาม่าน รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท อบต. การบรรยายกรอบการทำงานที่สำคัญของปศุสัตว์ ประสบการ์ณทำงานการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า การพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองผพันธุ์ไก่ชี ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode