TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการ “เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”

วันที่ 9 ต.ค. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ดำเนินโครงการ "เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”จัดการอบรมให้กับเยาวชน ครู และนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดเชียงใหม่    ให้นักเรียนในพื้นที่รู้จักการคัดแยกขยะโดยเฉพาะอลูมิเนียม อาทิเช่น ฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ     ฝาแบรนด์ ฝาตลับแป้งอลูมิเนียม ฝาจุกน้ำดื่มที่ผลิตมาจากอลูมิเนียม กระป๋องน้ำอัดลม        กระป๋องเบียร์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการลดปริมาณการตกค้างขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอะลูมิเนียม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติรู้จักการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและลดปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย

 

          ช่องทางการรับบริจาค จัดส่งวัสดุได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง        31 ธันวาคม 2555 โดยจ่าหน้าถึง "โครงการเรียกคืนอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”     กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-298-2048

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

จำนวนคนอ่าน 282 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode