TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.29 น. ส่วนกลาง ที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละกำหนด / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สพม.19 รวมใจ ก้าวไกลในอาเซียน : SESAO 19 Move forward to ASEAN”

วันที่ 24 ก.ย. 2555
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมอาเซียนเดย์ "สพม.19 รวมใจ ก้าวไกลในอาเซียน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด และเพื่อสรรหาสุดยอดนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งมีครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศึกษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน
 
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เตรียมบุคลากรให้พร้อมในการแข่งขัน และการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ให้นักเรียน และครู ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนในรายวิชาเพิ่มเติมและหน่วยการเรียนอาเซียน
 
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดเวทีให้โรงเรียนได้แสดงผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู และเพื่อสรรหาสุดยอดนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โดยจัดกิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงของ นักเรียน และการตอบปัญหาอาเซียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
สำหรับผลการแข่งขันตอบอาเซียนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช และผลการแข่งขันตอบอาเซียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
...............................................
กฤตภาส ดวงไพชุม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ http://www.facebook.com/sesao19  
จำนวนคนอ่าน 28 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode