กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดึง ๗ มหาวิทยาลัยพร้อมสู่อาเซียน

วันที่ 12 ก.ย. 2555 )
 

ข่าวที่ ๗๓๙/๒๕๕๕ มข.รับการยกย่องมหาวิทยาลัยต้นแบบความสำเร็จศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด(ROC)กระทรวงมหาดไทยขยายผลดึง 7 มหาวิทยาลัยลงนามร่วมดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ นำศักยภาพวิชาการหนุนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมรับประชาคมอาเซียน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงการต่างประเทศ จึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional- Operation Center : ROC)โดยขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยงานร่วมจัดตั้ง ซึ่งเริ่มดำเนินการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแห่งแรก โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 ปีก่อให้เกิดการพัฒนางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ จากผลสำเร็จนี้ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงขยายผลการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดให้ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ โดยใช้ผลความสำเร็จจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นแบบ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี อธิการบดีจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม 8 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย นาย พระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มาร่วมลงนามและเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
นาย พระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีกล่าวว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ.2549 ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เป็นความสำเร็จที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ จากผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรขยายผลการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ด้วยคาดหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ศักยภาพในทางวิชาการสนับสนุนการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จึงนำมาสู่การลงนามในครั้งนี้ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เสริมสร้างการบูรณาการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เชื่อมโยงความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียน เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
สำหรับในส่วนของผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนในการลงนาม พร้อมด้วย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.สุเมธ แก่นมณี ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในพิธีลงนามอธิการบดีแต่ละสถาบันได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์และทิศทางของการประสานความร่วมมือ
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center หรือ ศูนย์ ROC ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญและวางแนวทางในเรื่องนี้ นับแต่การก่อตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับนโยบายด้านยุทธศาสตร์ของชาติ เราได้มีกิจกรรมร่วมกันในการจัดประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัด การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่องเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาศักยภาพเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น การขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์ ROC ในแต่ละภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ความรู้ทางวิชาการบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
อธิการบดียังกล่าวเสริมอีกว่า แผนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในอนาคตจากนี้ไปยังต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งถ่ายทอดการบริหารจัดการ และแนวทางปฏิบัติให้กับสถาบันอื่นๆ นอกจากนี้ยังจะประสานงานไปยังสถาบันเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภูมิภาค ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้
ในส่วนของผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือ โดยแต่ละสถาบันได้บอกถึงแนวทางในการดำเนินงาน จุดแข็งในการประสานความร่วมมือที่ได้มีการวางพื้นฐานไว้แล้วกับจังหวัดต่างๆในภูมิภาค และเห็นพ้องร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน โดยสาระสำคัญของข้อตกลงประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ข้อ 1 ตกลงร่วมมือดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดอย่างใกล้ชิด 2 สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านต่างๆ และนำองค์ความรู้มาใช้เพื่อการพัฒนา จัดทำฐานข้อมูล สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตลอดจนดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวหลังการลงนามร่วมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำงานในเรื่องนี้ได้อย่างเข้มแข็ง เป็นสุดยอดของต้นแบบภาคอีสาน ซึ่งก็ยืนยันได้จากสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยสะท้อนออกมา ถ้าไม่มีวันนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะเดินต่อไม่ได้ ผมได้สัมผัสเรื่องนี้ตั้งแต่ยังเป็นรองผู้ว่าราชการสกลนครได้ทำแผนร่วมกับอาจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท เราเห็นผลความสำเร็จในการทำแผนจังหวัดจนมาถึง ROC ซึ่งก็สอดคล้องไปในทางเดียวกัน นับได้ว่า มข.เป็นต้นแบบความสำเร็จที่น่าชื่นชม เชื่อว่าจะช่วยขยายผลการดำเนินงานไปให้กับสถาบันอื่นๆต่อไป
นายพรศักดิ์ เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า ทางจังหวัดมีความต้องการด้านการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร การทำความเข้าใจในเรื่องกฏเกณฑ์มาตรการด้านการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จึงเป็นกรอบในการทำแผนของจังหวัด นอกจากนี้คือความพยายามที่จะให้มีสะพานเชื่อมต่อสู่ สปป.ลาว สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แสดงบทบาทในเรื่องนี้ชัดเจน มีการดำเนินงานที่ดี เป็นศูนย์รวมวิชาการนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่ให้การสนับสนุนจังหวัดได้ดี กรอบความร่วมมือที่ผ่านมาถือว่ามาถูกทาง สิ่งที่คาดหวังต่อไปคือการเพิ่มความถี่ในการดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่งจังหวัดก็พร้อมสนับสนุน
รศ.สุเมธ แก่นมณี ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อแผนงานในครั้งนี้ว่า การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า แต่เราต้องมองทิศทางให้ชัดเจนถึงเป้าหมายร่วมกัน สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับแนวทางเรื่องนี้มาแต่ต้นและเป็นศูนย์กลางระดับประเทศให้กับกระทรวงมหาดไทย จนมาถึงวันนี้ที่เราได้กำหนดกรอบลงมาสู่ระดับภูมิภาคโดยมีความร่วมมือจากสถาบันอื่นๆเข้ามาช่วย ผนวกกับการเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องมีการทำแผนให้สอดคล้อง มีการศึกษานำวิชาการความรู้ต่างๆมาสนับสนุน เพราะการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นวิเคราะห์ให้ดีประชาชนอีสานจะได้ประโยชน์น้อยสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น เนื่องจากไม่ได้เป็นฐานการผลิตสินค้าส่งออกทั้งที่เราอยู่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นถ้าเราไม่มีการรวมตัวทำแผนยุทธศาสตร์ที่ดีเราจะเสียโอกาสอย่างยิ่ง

ทีมข่าว/ สปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode