TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธนาคารออมสินจัดเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดปทุมธานี สาขาตลาดพูนทรัพย์

วันที่ 11 ก.ย. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          วันนี้ (11 ก.ย. 55) เวลา09.00 น. นายสุวัฒน์  จันทรท่าจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดพูนทรัพย์  ณ ธนาคารออมสินสาขาพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ เลขที่ 136/8 – 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

          ธนาคารออมสินได้รับพระราชทานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ประหยัดและรู้จักการเก็บออมอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ส่งเสริมทั้งด้านการออมและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนระดับฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาธุรกิจและบริการ ขยายช่องทางการให้บริการด้วยการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึงแก่ประชาชน

          ธนาคารออมสิน สาชาตลาดพูนทรัพย์ นับเป็นสาขาลำดับที่ 897 เปิดให้บริการอย่างครบวงจร การให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว บัตรออมสินวีซ่า เดบิต และธุรกรรมทางการเงินด้านอื่น ๆ พนักงานที่ปฏิบัติการ ในสาขาตลาดพูนทรัพย์ ดังนี้ ผู้จัดการสาขา นางสาวมณฑา  ยมนา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา นางบำรุง  เนียมหอม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานในสาขานี้ รวม 11 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จำนวนคนอ่าน 1350 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode