ข่าว >> รับสมัครงาน
รพ.นครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ 30 ส.ค. 2555 )
โรงพยาบาลนครปฐม
 
   นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
      -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ
     -เพศหญิง
     -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)    
     -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
     สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ผ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 ในวัน เวลา ราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkpthospital.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-254285
 ...........................................
จำนวนคนอ่าน 757 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ