กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถวายราชสดุดี 80 พรรษา มหาราชินี

วันที่ 20 ส.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยใน เวลา 09.09 น. ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายเครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นประธานกล่าวอาศิรวาท แล้วลงนามถวายพระพร นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน "12 สิงหา มหาราชินี" ต่อจากนั้นนักศึกษาโปรแกรม วิชาดนตรี นำคณาจารย์ บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และ เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "แม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ซึ่งเป็นแม่ของนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัย อันได้แก่ นายกองค์การ บริหารนักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหาร นักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการสโมสร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้อธิการยังได้มอบ รางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ"พระคุณแม่" และกลอนสี่สุภาพ ในหัวข้อ "ค่าน้ำนม" แล้วจึงเป็นการขับร้องเพลง "ค่าน้ำนม" สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติผู้เป็นแม่ของ นักศึกษาที่มีลูกเป็นคนดี มีความกตัญญูกตเวทิตา และเพื่อรักษาและเสริมสร้างวัฒนธรรม อันดีงามของชาวไทยในการย่องย่องผู้เป็นแม่ทุกคนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode