ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรควบกรณีสงเคราะห์บุตรด้วย

วันที่ 8 ส.ค. 2555 )
สำนักงานประกันสังคม
 
          ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรควบกรณีสงเคราะห์บุตรด้วย
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรครั้งละ 13,000 บาท อย่าลืม ยื่นขอรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร 400 บาท/เดือน คราวละไม่เกิน 2 คน รับสิทธิได้ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะผู้ประกันตนชาย หญิง มีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตร คนละ 2 ครั้ง โดยผู้ประกันตนหญิง สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้ แล้วนำสูติบัตรของบุตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาเบิกเงินที่สำนักงานประกันสังคม จะได้รับค่าคลอดบุตรเหมายจ่ายจากสำนักงานประกันสังคม จำนวน 13,000 บาท รวมทั้งได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน กรณีเป็นผู้ประกันตนชาย ที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยา แต่มิได้จดทะเบียนสมรส สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ โดยนำสำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองกรณีมีทะเบียนสมรส (เฉพาะกรณีผู้ประกันตนใช้สิทธิแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา) มาเบิกเงินที่สำนักงานประกันสังคม จะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาท
           อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คน โดยการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าว ผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ทั้งนี้ การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 2 คน ในกรณีการใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิงจะต้องยื่น (สปส.2-01) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ สูติบัตรตัวจริงของบุตรพร้อมสำเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หากใช้สิทธิของผู้ประกันตนชาย จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยจะต้องแนบหลักฐานข้างต้นเหมือนกับการใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิงแต่จะต้องมีหลักฐานเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือ สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่ได้ จดทะเบียนสมรส) มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
......................................................................
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชม. www.sso.go.th
จำนวนคนอ่าน 50472 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ