TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 ส่งเสริมอาชีพนักเรียนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 8 ส.ค. 2555
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
วันที่ 7 สิงหาคม นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการแข่งขันและเป็นกำลังใจในการนำเสนอโครงงานอาชีพนักเรียนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านอาชีพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
 
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนจึงต้องเตรียม 2 สมรรถนะ คือ ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมรรถนะสู่อาชีพ ซึ่งเราต้องใช้ศักยภาพที่โดดเด่นให้เป็นจุดแข็ง "มัธยมปฏิบัติการ” ไม่ได้หมายถึงการเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา แต่เป็นการนำจุดแข็งทางวิชาการ เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการ เป็นการศึกษาที่เตรียมคนสู่อาชีพอย่างมีศักยภาพ
 
ทั้งนี้ ผลการแข่งขันและนำเสนอโครงงานอาชีพนักเรียนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่การประดิษฐ์ดอกไม้จากแกนตนมัน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และการประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่การประดิษฐ์หมวกไหมพรมวาไรตี้ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่การประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่การประดิษฐ์ชุดรับแขกรีไซเคิล โรงเรียนปากชมวิทยา และการประดิษฐ์ดอกไม้จัดบอร์ด โรงเรียนธาตุพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์
จำนวนคนอ่าน 266 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode