กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
“สถานการณ์ปาล์มน้ำมันและศักยภาพการปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดเลย”

วันที่ 26 ก.ค. 2555 )
 
นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรจังหวัดเลยให้ความสนใจปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก จังหวัดเลยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน ๑๓,๖๕๘ ไร่ เริ่มให้ผลผลิตแล้ว จำนวน ๑,๘๙๓ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๒๘๖ กิโลกรัมต่อไร่ และมีแนวโน้มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นตามอายุของต้นปาล์มน้ำมัน เกษตรกรนำผลผลิตไปจำหน่ายที่โรงสกัดน้ำมันปาล์ม ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ราคากิโลกรัมละ ๔ บาท หรือจำหน่ายกับลานรับซื้อในท้องถิ่นกิโลกรัมละ ๓.๘๐ บาท ดังนั้นเกษตรกรที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมันควรมีหลักในการพิจารณาปัจจัยที่ทำให้การปลูกปาล์มประสบผลสำเร็จ ดังนี้ ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้องเป็นพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร, ต้นทุนการผลิต, การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ต้นกล้าปาล์ม ที่ใช้ปลูกควรมีอายุ ๑๐-๑๒ เดือน หรือมีความสูงประมาณ ๑.๕-๑.๗ เมตร การปลูกควรมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ ๙ เมตร ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ ๘ เมตร ระยะแรกเกษตรกรไม่ควรตัดแต่งทางใบทิ้ง และไม่ควรใช้สารเคมีกลุ่มไกลโฟเสทในการกำจัดวัชพืชเพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโต, ให้เลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ลูกผสมเทเนอรา (DxP) จากแปลงเพาะชำ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือสอบถามจากหน่วยสังกัด กรมวิชาการเกษตรและศูนย์พันธุ์ปาล์มน้ำมันทุกแห่ง, พิจารณาจากผู้ผลิตที่ท่านเชื่อถือได้ หรือผู้ผลิตที่สามารถให้คำรับรองพันธุ์ปาล์ม และสอบถามข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์จากแหล่งผลิต, ผลผลิตดีกว่า แตกต่างจากปาล์มน้ำมันที่ไม่ทราบที่มา ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงสำหรับเกษตร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้านเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode