กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สา สุขแพร่ ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ในระดับต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่

วันที่ 11 ต.ค. 2553
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ทำการสรรหาและคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด และได้อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ทั้ง 11 สาขา ปี 2554 เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับชาติต่อไป นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนและสร้างผลงาน ให้วงการสาธารณสุขไทยในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและประชาชนร่วมกันประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวต่อว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ทำการสรรหาและคัดเลือก อสม. ดีเด่น และได้ อสม. ดีเด่น ทั้ง 11 สาขา ในระดับจังหวัด ตามลำดับ ดังนี้ สาขาที่ 1 สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ คือนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว อำเภอวังชิ้น สาขาที่ 2 สาขาสุขภาพจิตในชุมชน คือ นางนงลักษณ์ ทะกา อำเภอร้องกวาง สาขาที่ 3 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน คือ นายนุพงศ์ สารินทรานนท์ อำเภอร้องกวาง สาขาที่ 4 สาขาการบริการสุขภาพใน ศสมช. คือ นางสาวบุญเพิ่ม แก้วกอง อำเภอร้องกวาง สาขาที่ 5 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คือ นางยุพิน ผาทอง อำเภอสูงเม่น สาขาที่ 6 สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ คือ นางสาวนงลักษณ์ นามสอน อำเภอเมือง สาขาที่ 7 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน คือ นางทะนง วิชัยต๊ะ อำเภอเด่นชัย สาขาที่ 8 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คือ นางพิณไพร เวียงทอง อำเภอสูงเม่น สาขาที่ 9 สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อคือ นางณัชนิตา ฟองฝั้น อำเภอวังชิ้น สาขาที่ 10 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน คือ นางจีรนันท์ สติมั่น อำเภอเมืองแพร่ สาขาที่ 11 สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว คือ นางวรรธณา บุญช่วย อำเภอเด่นชัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode