TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ดร.สดศรี สัตยธรรม อบรมวิทยากรแกนนำประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันที่ 16 ก.ค. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 จัดอบรมโครงการสร้างวิทยากรแกน นำประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ดร.สดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการสร้างวิทยากรแกน นำประชาธิปไตยในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานศึกษาและเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมาย หลักอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ดังนั้น หากมีการให้ความรู้ ความเข้าใจปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ในวิธี ประชาธิปไตย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในอนาคต ก็จะช่วยให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม การส่งเสริม ค่านิยมและทักษะที่ดี การมอบบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ก็จะสามารถกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนใกล้ชิดหันมาให้ความสำคัญต่อการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และจะกลายเป็นกำลังในการสืบสานประชาธิปไตยจากลูก สู่พ่อแม่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติในที่สุด การอบรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียน นักศึกษาจาก สถานศึกษาในภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 180 คน จาก 16 จังหวัด เข้ารับการอบรม
........................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
16 กรกฏาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode