กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง

วันที่ 4 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
     เมื่อเวลา ๑๐.๐๐น. วันนี้ (๔ ก.ค. ๕๕) นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยมีนายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมด้วย
      โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดทำร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดปทุมธานี (อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง) ซึ่งประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์กรรมค้าปลีกค้าส่งในท้องที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และจะสิ้นผลการใช้บังคับในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยได้มีการเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
     สำหรับการดำเนินการของจังหวัดปทุมธานี กรณีพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมใช้บังคับ จังหวัดปทุมธานี ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมไปแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี ผังเมืองรวมชุมชนประชาธิปัตย์–คลองหลวง และผังเมืองรวมชุมชนคูคต
     ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีได้นำร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองฯเสนอให้ที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้วเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode