TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวด “พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงานเราทำได้”

วันที่ 28 มิ.ย. 2555
 
นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดกิจกรรมการประกวด "พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงานเราทำได้” เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และท่องจำได้ง่าย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างวินัยที่ดีในการประหยัดพลังงาน สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา โดยให้จัดทีมเข้าร่วมประกวดและในทีมจะต้องมีนักเรียนระดับประถมต้น(1-3) และระดับประถมปลาย(4-6) และแต่ละทีมจะต้องมีผู้แสดงไม่เกิน 15 คน ซึ่งโรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้ส่งทีมเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้นๆ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดเป็น 3 รอบ คือ รอบที่ 1 รอบคัดเลือกคลิป, รอบที่ 2 ระดับภูมิภาค, รอบที่ 3 แชมป์ชิงแชมป์ที่กรุงเทพฯ พร้อมรับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ทาง http://www.eppo.go.th/, http://www.peenongrongten.com/ หรือ www.facebook.com/peenongrongten และเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนุจรีย์ เณรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 02-9671555 โทรสาร 02-9671474(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นฐ.)
จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode