TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบรมอาสาสมัครผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ

วันที่ 25 มิ.ย. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ
                 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ ด้วยในปัจจุบันเรื่องสุขภาพของนักเรียน เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนมากอีกด้านหนึ่ง เพราะการที่นักเรียนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคตนั้น นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียน ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร การดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาล และการทดสอบอาหาร ปลูกฝังให้เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นกลุ่มประสานงานด้านสุขภาพร่วมกับครูพยาบาลภายในโรงเรียน โดยมีตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมในโครงการ
 …………………..
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
25 มิถุนายน 2555
จำนวนคนอ่าน 546 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode