TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวกยศ. (ไม่ใช้)
กองทุนให้กู้ยืม เพื่อ การศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยื่นขอกู้กองทุน กรอ. สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา/ปริญญาตรี)

วันที่ 21 มิ.ย. 2555
 

              กองทุนให้กู้ยืม เพื่อ การศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยื่นขอกู้กองทุน กรอ. สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ที่เรียนต่อในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนกว่า 1000 สาขาวิชา โดยเปิดให้กู้ยืมจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 นี้เท่านั้น
---------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร 02-610-4888
จำนวนคนอ่าน 1161 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode