TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพป.ยโสธร เขต 1 ติวเข้มวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 18 มิ.ย. 2555
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 1
 

สพป.ยโสธร เขต 1  ติวเข้มวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จัดการการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 1,833 คน แบ่งเป็น 9 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร          

          ดร.อภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  (ผอ.สพป.ยส.1) เปิดเผยว่า ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  หมวด 6  ตั้งแต่มาตรา  82 – 97 ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ  เรียกว่า วินัยและการักษาวินัย  หากข้าราชการครูและบุคลากรผู้ใดไม่ประพฤติ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี การประพฤติหรือการปฏิบัติที่เป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจเกิดจากการกระทำไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางวินัยหรือกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากผู้บังคับบัญชาสั่งดำเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษทางวินัย กรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านสภาพจิตใจ ขวัญ และกำลังใจ อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรหรือกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้นั้นได้ ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษที่จะให้ความรู้ แนะนำ ชี้แนะแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติหรือปฏิบัติ แต่ในสิ่งที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดวินัย  รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการรักษาวินัยและการหาวิธีการหรือมาตรการในการป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ดังนั้น
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 1,833 คน แบ่งเป็น 9 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีความมั่นใจ ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ชุมชน สังคม และบุคคลทั่วไป

 

จำนวนคนอ่าน 138 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode