ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
พุทธชยันตี
ราชภัฏนครปฐมอุปสมบทหมู่ 85 รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช

วันที่ 25 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 426 คน)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ประกอบกับปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า "พุทธชยันตี” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” จึงร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม และวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 85 รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราชขึ้น ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555 โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และพระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานอุปสมบทฯ โดยจะมีพิธีปลงผมนาคในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และมีพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ พัทธสีมาวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบวาระมหามงคล และประกอบมหากุศลเฉลิมฉลองวโรกาสพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาพุทธธรรมและสัมมาปฏิบัติซึ่งเป็นแก่นแห่งพุทธศาสนาอันจะนำให้ผู้อุปสมทบได้รับคุณค่าและประโยชน์สูงสุดในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันประกอบการกุศลเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยสำนึกแห่งความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)
จำนวนคนอ่าน 427 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ