ข่าวฝาก >> การศึกษา
สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555

วันที่ 22 พ.ค. 2555 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 1
 

นายบุญโฮม  จิตต์เพียร  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธาน และวิทยากรบรรยายพิเศษในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2 555 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 ซึ่งมีข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 1 คน รวม 192 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555) ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยทันตามกำหนดเวลา และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สพป.ยโสธร
เขต 1 จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น สามารถดูภาพข่าวได้

                             http://www.obec.go.th/news/20248จำนวนคนอ่าน 524 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน