ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เตือนยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอยกระทบการบิน

วันที่ 4 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประสานให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่มีประเพณีจุดบั้งไฟขอให้แจ้งวิทยุการบินแห่งประเทศไทยทราบด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของเครื่องบินและผู้โดยสารทุกลำ ทั้งนี้เนื่องจากตามประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีความเชื่อว่าหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของบั้งไฟจากพื้นดินสู่อากาศ ทำได้สูงมากจนถึงระดับความสูงที่อากาศยานใช้ในปฏิบัติการบิน

 

ดังนั้นบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบการจราจรทางอากาศ จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะจุดบั้งไฟให้หาพื้นที่ความปลอดภัยจากการจุดที่ไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยานที่จะทำการบินมายังสนามบินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 สนามบิน ประกอบด้วย สนามบินขอนแก่น สนามบินอุบลราชธานี สนามบินอุดรธานีสนามบินสกลนคร สนามบินนครพนม สนามบินเลย สนามบินนครราชสีมา สนามบินบุรีรัมย์สนามบินร้อยเอ็ด และ สนามบินสุรินทร์ภักดี สำหรับขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยบริษัทวิทยุการบิน กำหนดขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยในรัศมี 20ไมล์ทะเล โดยรอบสนามบิน โดยจังหวัดสุรินทร์ มีอำเภอในเขตพื้นที่ 20 ไมล์ทะเลโดยรอบสนามบิน คือ ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ รัตนบุรี และสำโรงทาบ ดังนั้น เพื่อการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้มีทำการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตการจุดบั้งไฟอย่างถูกวิธีดังนี้คือทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอำเภอและจังหวัดโดยแจ้งรายละเอียดที่การจุดบั้งไฟโดยระบุที่ตั้ง ตำบล อำเภอ หมู่บ้านและวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัสดุอุปกรณ์ในการทำบั้งไฟขนาดความสูงและจำนวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงานเพื่อการประสานงานได้ทันที จากนั้นจังหวัดจะทำหนังสือถึงกรมการขนส่งทางอากาศหรือในนามผู้อำนวยการท่าอากาศยานในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเขตพื้นที่ในการจุดบั้งไฟ และกรมการขนส่งทางอากาศจะส่งหนังสือถึงบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อออกประกาศนักบิน (NOTAM) ส่วนผู้ที่จะจุดบั้งไฟต้องไม่ทำการยิงบั้งไฟก่อนเครื่องบิน ขึ้น– ลง ณ สนามบินนั้น ๆ 30 นาที และผู้ที่จะจุดบั้งไฟต้องจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่ทางการจัดให้เพื่อความสะดวกต่อการควบคุมจราจรทางอากาศ .................................

... สมทรง เผือกผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ข่าว

 

จำนวนคนอ่าน 640 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ