กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สุรินทร์ประสบภัยแล้ง17 อำเภอ155 ตำบล 2,058 หมู่บ้านราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 211,538 ครัวเรือน 1,042,685 คน และชลประทานสุรินทร์ได้ยุติการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว

วันที่ 4 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ประสบภัยแล้งตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2555 และได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง ครอบคลุมแล้วทั้ง 17 อำเภอ 155 ตำบล 2,058 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 97.08 ของพื้นที่ทั้งหมด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน211,538 ครัวเรือน รวม 1,042,685 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30ของครัวเรือนทั้งหมด โดยราษฎรได้รับเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ำดื่มที่สะอาด สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือนและน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่ประสบความเดือดร้อนที่รุนแรง ซึ่งในขณะนี้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรที่ได้รับเดือดร้อนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม จำนวน 17อำเภอ 155 ตำบล 2,058 หมู่บ้าน จำนวน 1,567เที่ยว ปริมาณน้ำ 7,856,000 ลิตร โดยใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 783,000 บาท

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 18 แห่ง มีปริมาณน้ำวัดได้ 64.08 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44.71 ของความจุทั้งหมด145 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังเพียงพอต่อการรองรับภัยแล้งในเบื้องต้นได้ และในขณะนี้โครงการชลประทานสุรินทร์ได้จัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งให้แก่เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานจำนวน 20.70 ล้านลบ.ม. ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก 16,386 ไร่คือ ข้าวนาปรัง 11,212 ไร่ , พืชไร่ 165 ไร่ พืชผัก 41 ไร่ , ไม้ผล ไม้ยืนต้น 3,395 ไร่ และปัจจุบันได้ยุติการส่งน้ำปลูกพืชฤดูแล้งแล้วและเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังคิดเป็นร้อยละ 95ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด สำหรับจังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน22,837 ราย รวมเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด 118,600 ไร่ เป็น ข้าวนาปรัง 97,981.75 ไร่ พืชไร่ 11,414 พืชผัก 5,483.75 ไร่ และเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว99,992 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ส่วนด้านปศุสัตว์ และด้านประมงยังไม่ได้รับเสียหายจากภัยแล้ง .......................................................

 

.. สมทรง เผือกผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ข่าว

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode