ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แผนภัยพิบัติ คุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
 
กำหนดการ
"วันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ"
วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

07.30 – 08.20 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

08.20 – 08.30 น. ชมวิดิทัศน์

08.40 – 08.50 น. รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

08.50 – 09.00 น. รศ.สุปรีดา อดุลยานนท์ (รองผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
กล่าวเปิดงานวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ

09.00 – 09.10 น. คุณปรเมศวร์ มินศิริ (ผู้จัดการ โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ)
กล่าวถึงที่มา ที่ไป และวัตถุประสงค์ของงานวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ

09.10 – 09.40 น. ดร.คมสัน มาลีสี (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นำเสนอ "ลาดกระบังโมเดล"
และแผนการเชื่อมต่อเครือข่าย

09.40 – 10.30 น. Panel Disscussion: ประสบการณ์การร่วมมือ และการจัดการงานภัยพิบัติ,
ความสำคัญ และความจำเป็นของ Hazard mapping, Human mapping
และแผนที่สถานการณ์
- คุณปรเมศวร์ มินศิริ (ผู้จัดการ โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ)
- คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ (กลุ่มอาสาดุสิต)

10.45 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น. Workshop จำลองสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติ และร่วมกันออกแบบวางแผน
สร้างเครือข่าย และโมเดลในการรับมือ และจัดการกับภัยพิบัติ ตลอดจนแผนการฟื้นฟู
หลังภัยพิบัติ

16.00 – 17.00 น. Workshop จำลองสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติ และร่วมกันออกแบบวางแผน
สร้างเครือข่าย และโมเดลในการรับมือ และจัดการกับภัยพิบัติ ตลอดจนแผนการฟื้นฟู
หลังภัยพิบัติ

17.00 – 18.00 น. คุณปรเมศวร์ มินศิริ (ผู้จัดการ โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ) สรุปภาพรวม
ของการออกแบบโมเดล แผนการรับมือภัยพิบัติ และแผนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

18.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน


สอบถามโทร 081-1704632

Date:
2012-05-05


-- เขียนโดย ablog ถึง allway เวลา 5/01/2012 06:10:00 หลังเที่ยง
จำนวนคนอ่าน 305 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน