กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แผนภัยพิบัติ คุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 3 พ.ค. 2555
 
กำหนดการ
"วันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ"
วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

07.30 – 08.20 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

08.20 – 08.30 น. ชมวิดิทัศน์

08.40 – 08.50 น. รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

08.50 – 09.00 น. รศ.สุปรีดา อดุลยานนท์ (รองผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
กล่าวเปิดงานวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ

09.00 – 09.10 น. คุณปรเมศวร์ มินศิริ (ผู้จัดการ โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ)
กล่าวถึงที่มา ที่ไป และวัตถุประสงค์ของงานวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ

09.10 – 09.40 น. ดร.คมสัน มาลีสี (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นำเสนอ "ลาดกระบังโมเดล"
และแผนการเชื่อมต่อเครือข่าย

09.40 – 10.30 น. Panel Disscussion: ประสบการณ์การร่วมมือ และการจัดการงานภัยพิบัติ,
ความสำคัญ และความจำเป็นของ Hazard mapping, Human mapping
และแผนที่สถานการณ์
- คุณปรเมศวร์ มินศิริ (ผู้จัดการ โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ)
- คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ (กลุ่มอาสาดุสิต)

10.45 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น. Workshop จำลองสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติ และร่วมกันออกแบบวางแผน
สร้างเครือข่าย และโมเดลในการรับมือ และจัดการกับภัยพิบัติ ตลอดจนแผนการฟื้นฟู
หลังภัยพิบัติ

16.00 – 17.00 น. Workshop จำลองสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติ และร่วมกันออกแบบวางแผน
สร้างเครือข่าย และโมเดลในการรับมือ และจัดการกับภัยพิบัติ ตลอดจนแผนการฟื้นฟู
หลังภัยพิบัติ

17.00 – 18.00 น. คุณปรเมศวร์ มินศิริ (ผู้จัดการ โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ) สรุปภาพรวม
ของการออกแบบโมเดล แผนการรับมือภัยพิบัติ และแผนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

18.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน


สอบถามโทร 081-1704632

Date:
2012-05-05


-- เขียนโดย ablog ถึง allway เวลา 5/01/2012 06:10:00 หลังเที่ยง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode