กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 6"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล"

วันที่ 6 ก.ย. 2553
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 6 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการถักทองานวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ จันทร์เจษฎากร นายอำเภอขามทะเลสอ คุณนรชัย ภาควรรธนะ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินรายการโดย คุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ กรรมการหอการค้าไทย นอกจากนี้ยังมีการ นำเสนอผลงานวิจัย อาทิ เรื่องการศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกาย และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการ เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีไทยตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ผลงานวิจัยของนางสาวชุลีรัตน์ สมร่าง นักศึกษาสาขาหลักสูตร และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลงานวิจัยของนายสุวัฒน์ ศรีวัฒนพงษ์ โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อำเภอบัวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ฯลฯ การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงาน วิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย ในเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ คณาจารย์จาก โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการนำเสนอ ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานผู้ใช้งานวิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode