กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ Floodway ก่อสร้างประตูระบายนำ ห้วยพระคือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ก.พ. 2555 )
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ (Flood way) ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D ๘ ห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ ( ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๓๐ น นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ม.ร.ว พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะพร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปยังพื้นที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่โดยรอบ โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ (Flood way) ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D ๘ ห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก่อนนำขอมูลเสนอคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ (Flood way) จากพื้นที่เขตเมืองลงสู่ลำน้ำชี โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสำหรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี จังหวัดขอนแก่น ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ (Flood way) จากพื้นที่เขตเมืองลงสู่ลำน้ำชี (การก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๘) ห้วยพระคือ ระยะที ๒ความสำคัญ งบประมาณ ๒๖๕.๗๐๕ ล้านบาท พื้นที่โครงการ บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดำเนินการก่อสร้างส่วนของประตูระบายน้ำ เริ่มก่อสร้าง ๒๗ธันวาคม ๒๕๕๓และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๕ สถานะโครงการ รองบประมาณ ความสำคัญของโครงการ อยู่ในเขตที่ลุ่มและใกล้จุดลำน้ำพองไหลลงสู่น้ำชี ทำให้น้ำจะเอ่อทะลักเข้ามาท่วมในบริเวณ พื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรริมฝั่งและห้วยพระคือทั้งสองฝั่ง ในช่วงปลายฤดูฝนของทุกๆปี จึงต้องรีบดำเนินการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และช่วยเหลือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในเขต ตำบลพระลับตำบลบึงเนียม,ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้าง ๑๑ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น หลักการและเหตุผล เนื่องจากเกิดอุทกภัยบริเวณลำห้วยพระคือที่เกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ราษฎรในตำบลพระลับ ตำบลบึงเนียม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำประตูระบายน้ำ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพระลับ ตำบลบึงเนียม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาของราษฎร และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นซึ่งตรงกับความต้องการของราษฎร ในพื้นที่ต้องการร้องขอ เพื่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และการเลี้ยงสัตว์ ของราษฎรในพื้นที่ประมงของเกษตรกร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรรม ๒๐,๐๐๐ ไร่ ราษฎร ๑๙ หมู่บ้าน ๖,๖๐๐ ครอบครัว โดยวิธีการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาดเครื่องสูบน้ำ ๓ ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน ๒๐ เครื่อง พร้อมอาคารประกอบการ สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๖๐ ลบ.ม. ต่อวินาที ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 ช่อง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 7.00 เมตร - ระบายน้ำได้สูงสุด 180 ลบ.ม./วินาที ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 12 หมู่บ้าน ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 20,000 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 1,450 ครัวเรือน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode