กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหกรรมผลงาน อสม.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี ๒๕๕๕

วันที่ 31 ม.ค. 2555
 
มหกรรมการแสดงผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕ ก้าวสู่บทบาทการเฝ้าระวังภัยพิบัติในระดับชุมชน ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ ๒๐ มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้เสียสละอุทิศตนและสร้างนวัตกรรมดีเด่นด้านสุขภาพชุมชน ในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและประชาชนร่วมกันประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรจิตอาสาที่ทำงานเพื่อสังคม ที่มิใช่การแข่งขันเพื่อรางวัล แต่ด้วยการยกย่องเชิดชูคนทำดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้สาธารณะและสังคมได้รับรู้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับชาติ เป็นธรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมานั้น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล ฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาความรู้ และศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันมี อสม. ทั้งหมด จำนวน ๔๒๕,๙๙๘ คน รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชน ๘-๑๐ หลังคาเรือนต่อคน ครอบคลุมหมู่บ้านทุกแห่ง จำนวน ๓๒,๙๘๗ หมู่บ้าน ๑๗,๑๒๒,๐๑๔ หลังคาเรือน และรอบปีที่ผ่านมา อสม. ได้มีการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยผู้พิการจากโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต ตลอดจนได้พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน เช่น การรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ การสร้างค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้เกิดนวัตกรรมและผลงานดีเด่น ด้านสุขภาพชุมชนเป็นจำนวนมาก และบางพื้นที่สามารถจัดตั้งเป็น ศูนย์เรียนรู้หรือโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่ ทำให้การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนประสบผลสำเร็จและมีความก้าวหน้าไปโดยลำดับ นอกจากนี้ เมื่อยามที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา อสม.ก็ได้แสดงบทบาทในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งด้าน การบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ และการเยียวยาด้านอื่นๆแก่ผู้ประสบภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี จนกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยนบายที่จะยกระดับ อสม.ทั่วประเทศ ให้มีบทบาทในการเฝ้าระวังภัยพิบัติในระดับพื้นที่/ชุมชนในอนาคต สำหรับ ปี ๒๕๕๕ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานงานมหกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น และคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ วันที่ ๓๑ มกราคม และ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยจะมีการจัดนิทรรศการ การนำเสนอนวัตกรรม/ผลงานดีเด่นด้านสุขภาพชุมชน และคัดเลือก อสม.ดีเด่น ส่วน อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อสม.ดีเด่นระดับภาค จะถูกส่งรายชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกให้เป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน ๑๐ สาขา เพื่อเข้ารับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในงานวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับต่อไป // ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode