กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ: วาระใหม่สำหรับวันน้ำโลกประจำปีนี้

วันที่ 21 มี.ค. 2561 )
IQML
 
"วันน้ำโลก (The World Water Day) ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ เป็นโอกาสที่จะทำให้สถาบันการเงิน

ต่างๆได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ๆเพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน และยังทำให้

คณะผู้วางแผนของกองทัพได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายได้" นายซันดีพ 

วาสเลการ์ ประธาน Strategic Foresight Group ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการนักวิจัยระหว่าง

ประเทศที่เมืองมุมไบ กล่าว 

          Strategic Foresight Group ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการระดับสูงด้านน้ำและสันติภาพทั่ว

โลก ซึ่งมี 15 ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยมีนายดานิโล เติร์ก อดีตประธานาธิบดีสโลวีเนีย 

เป็นประธานคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการ ได้นำเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อที่จะใช้

ทรัพยากรน้ำในการลดความเสี่ยงจากสงคราม และสกัดกั้นการก่อการร้าย รวมทั้งสร้างเครื่องมือ

ทางการเงินแบบพิเศษเพื่อโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำแบบข้ามพรมแดน และดึงผู้นำระดับสูง

ของรัฐบาลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ  

          คณะกรรมการระดับสูงทั่วโลกแนะนำให้ใช้หลักการความยั่งยืนกับการบริหารจัดการน้ำ

แบบข้ามพรมแดน รวมทั้งเสนอให้มีแผนการลงทุนร่วมกัน และการระดมทุนแบบพิเศษที่ได้รับ

การยินยอมร่วมกันสำหรับโครงการความร่วมมือขององค์กรทางการเงินระดับพหุภาคี นอกจากนี้ 

คณะกรรมการยังได้แนะนำให้จัดตั้งกองทุน Blue Fund เพื่ออุดหนุนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน

ส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกัน และค่าบริหารโครงสร้างพื้นฐานน้ำแบบร่วมมือกัน 

          แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมที่สนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศในแม่น้ำ

ที่มีการใช้งานร่วมกันนั้น ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านและยังทำให้ต้น

ทุนพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอุปสรรคที่กีดขวางตลาด ดังนั้น คณะกรรมการจึง

เสนอแนะเครื่องมือและการดำเนินการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรวมเงินทุนของภาครัฐและภาค

เอกชนเข้าด้วยกันและนำไปใช้กับโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้า ระบบชลประทาน 

เส้นทางการสำรวจ และสวนระบบนิเวศ

          ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผลวิจัยล่าสุดในรายงานอีกฉบับของ 

Strategic Foresight Group ดังนี้ The Water Cooperation Quotient  ซึ่งทำหน้าที่ในการวัด

คุณภาพของความสัมพันธ์ในแม่น้ำที่ได้มีการใช้งานร่วมกัน 286 สาย จาก 146 ประเทศ ผล

สำรวจดังกล่าวพบว่า ความร่วมมือด้านน้ำอย่างแข็งขันระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำช่วยลด

ความเสี่ยงจากสงคราม โดยมีข้อมูลหลักฐานล่าสุดคือการทำข้อตกลงเรื่องเขื่อนโรกัน (Rogun 

Dam) ระหว่างทาจีกิสถาน และอุซเบกิสถานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ซึ่งทำให้การเป็น

ปฏิปักษ์ต่อกันที่เกิดขึ้นมาร่วม 20 ปีนั้น ได้ยุติลง 

          The Water Cooperation Quotient ยังเป็นเครื่องมือให้ประเทศต่างๆที่ใช้ทรัพยากรน้ำ

ร่วมกันได้สร้างความเป็นพันธมิตรในรูปแบบที่เป็นขั้นตอน ในบรรดาแม่น้ำที่มีการใช้งานร่วม

กัน 286 สายนั้น มีความร่วมมือด้านน้ำอย่างแข็งขันแล้วในแม่น้ำ 91 สาย ขณะที่มีแม่น้ำ 55 สาย

ที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรือไม่ก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในด้านกายภาพ อย่างไรก็ดี ยังมี

โอกาสอย่างมากที่จะปรับปรุงความร่วมมือแบบข้ามพรมแดนในบริเวณแม่น้ำอีก 140 สายที่เหลือ 

ด้วยการริเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคกัน ประเทศเหล่านี้จึงสามารถขยายความร่วมมืออย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อที่จะทำให้ผู้นำทางการเมืองสามารถเจรจาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องน้ำและ

สินค้าสาธารณะได้ เช่น อิรักและตุรกีได้ทำข้อตกลงเพื่อสร้างเขื่อนมิตรภาพ 3 แห่งบนแม่น้ำไท

กริสท่ามกลางข้อพิพาทที่รุนแรงในตะวันออกกลาง สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ก็เพราะการเจรจาโดย

ตรงระหว่างนายอัล อาบาดี นายกรัฐมนตรีอิรัก และนายเออร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี 

          ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำสามารถช่วยควบคุมการก่อการร้ายได้ด้วยเช่นกัน 

รายงานหลายฉบับระบุว่า ในเดือนพ.ค.ปีที่แล้ว กลุ่มพันธมิตรกองทัพสากลได้เข้ายึดเขื่อนทับคา

ในซีเรีย ซึ่งกลุ่มไอซิสได้ใช้เขื่อนดังกล่าวเป็นที่หลบซ่อนผู้นำของกลุ่ม และใช้เป็นคุกขังตัว

ประกันที่มีค่าตัวสูง แต่หลังจากที่สูญเสียทรัพย์สินที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้ไป กลุ่มไอซิ

สก็ยินยอมรามือด้วยระยะเวลาเพียงสามเดือน ความร่วมมือระดับภูมิภาคยังทำให้เกิดความเป็น

ไปได้ที่จะประกาศหยุดยิงในพื้นที่ที่ใช้แหล่งน้ำเป็นฐานเพื่อปกป้องเขื่อนและทรัพย์สินอื่นๆใน

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงและการก่อการร้าย แต่การออกมาตรการเหล่านี้ คณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะต้องผ่านมติที่จะประกาศให้น้ำเป็นทรัพย์สิน

แห่งมนุษยชาติที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เสียก่อน  

          นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติเพิ่งได้รับรายงานของ คณะกรรมการ

ระดับสูง ด้านน้ำและทั่วโลก และ Water Cooperation Quotient โดยเลขาฯยูเอ็นได้ระบุว่า "น้ำ

สามารถเชื่อมโยงสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้" 

          ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.strategicforesight.com 

          สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
          Ms Ilmas Futehally
          อีเมล: info@strategicforesight.com 

          ที่มา: Strategic Foresight Groupเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode