TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวกยศ. (ไม่ใช้)
เอกสารประกอบการรายงานสถานภาพการศึกษา และการขอผ่อนผันชำระหนี้

วันที่ 18 ส.ค. 2553 ( จำนวนคนอ่าน 234 คน )
www.studentloan.ktb.co.th
 
เอกสารประกอบการรายงานสถานภาพการศึกษา และการขอผ่อนผันชำระหนี้


เอกสารประกอบการรายงานสถานภาพการศึกษา และการขอผ่อนผันชำระหนี้
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1.กรณีรายงานสถานภาพการศึกษา
1.1 กรณีผู้กู้อยู่ระหว่างการศึกษา เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ แบบฟอร์ม กยศ.204 หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา(อย่างใดอย่างหนึ่ง),สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
1.2 กรณีผู้กู้สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาประกาศนียบัตร (อย่างใดอย่างหนึ่ง), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.กรณีขอผ่อนผันชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ที่ขอผ่อนผันเนื่องจากไม่มีรายได้ หรือ รายได้น้อยกว่า 4,700 บาท หรือประสบภัยพิบัติ
2.1 เอกสารสำหรับผู้กู้ ได้แก่ กยศ.202, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.2 เอกสารสำหรับผู้รับรอง ซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบจ., อบต. หรือทหาร ตำรวจยศพันตรีขึ้นไป เอกสารที่ใช้ได้แก่ : แบบฟอร์ม กยศ.203 , สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

สามารถพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวได้ทาง www.studentloan.ktb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2208-8699


จำนวนคนอ่าน 235 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode