กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สสจ.เลย พัฒนาความพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดเลย

วันที่ 19 ธ.ค. 2554
ส.ปชส.เลย
 
นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยถึง โครงการพัฒนาความพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า การให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บ-ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เหตุผลที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเร่งรัดให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากร้อยละ ๖๐-๘๐ ของการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนถึงโรงพยาบาล องค์ประกอบหลักในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่ ระบบการแจ้งเหตุในพื้นที่ ระบบสื่อสาร หน่วยบริการ การแบ่งพื้นที่ บุคลากร กฎระเบียบ การเงิน การประชาสัมพันธ์ การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และหน่วยบริการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จึงจะเกิดความสมบูรณ์ในการจัดระบบ ส่งผลให้ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดจากการดูแลล่าช้าและไม่ถูกวิธีลงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ทุกระดับมีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ศูนย์บริการบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด สาขาเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าเมืองเลย จึงร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาความพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับในจังหวัดเลย ให้สามารถบริการผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย และเพื่อกระตุ้นให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับพัฒนาตนเองให้ได้ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS) ทุกระดับที่รับผิดชอบรถฉุกเฉิน จำนวน ๒๔๐ คน โดยมีกิจกรรมดำเนินงาน คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถที่ถูกกฎระเบียบ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตรวจความพร้อมรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ทุกคันที่ขึ้นทะเบียน โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย ศูนย์บริการบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัดสาขาเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าเมืองเลย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์สำหรับรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ผ่านการตรวจสอบ มีอายุ ๒ ปี ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode