ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สสจ.เลย พัฒนาความพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดเลย

วันที่ 19 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.เลย
 
นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยถึง โครงการพัฒนาความพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า การให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บ-ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เหตุผลที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเร่งรัดให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากร้อยละ ๖๐-๘๐ ของการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนถึงโรงพยาบาล องค์ประกอบหลักในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่ ระบบการแจ้งเหตุในพื้นที่ ระบบสื่อสาร หน่วยบริการ การแบ่งพื้นที่ บุคลากร กฎระเบียบ การเงิน การประชาสัมพันธ์ การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และหน่วยบริการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จึงจะเกิดความสมบูรณ์ในการจัดระบบ ส่งผลให้ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดจากการดูแลล่าช้าและไม่ถูกวิธีลงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ทุกระดับมีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ศูนย์บริการบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด สาขาเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าเมืองเลย จึงร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาความพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับในจังหวัดเลย ให้สามารถบริการผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย และเพื่อกระตุ้นให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับพัฒนาตนเองให้ได้ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS) ทุกระดับที่รับผิดชอบรถฉุกเฉิน จำนวน ๒๔๐ คน โดยมีกิจกรรมดำเนินงาน คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถที่ถูกกฎระเบียบ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตรวจความพร้อมรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ทุกคันที่ขึ้นทะเบียน โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย ศูนย์บริการบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัดสาขาเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าเมืองเลย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์สำหรับรถชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ผ่านการตรวจสอบ มีอายุ ๒ ปี ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย
จำนวนคนอ่าน 941 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน