กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16 ธ.ค. 2554 )
 
ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี เทศบาลเมืองเลย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 712 เทศบาล ต่างเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะหารือระหว่างสมาชิกขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นในกลุ่มเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะก่อให้เกิดการประสานงานความสามัคคี เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ให้เกิดความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติหรือแนวความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างผู้บริหารเทศบาลในกลุ่มเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น การประชุมครั้งนี้มีนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 712 เทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode