ข่าวฝาก >> การศึกษา
สพป.สตูล จัดทำแผนการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สนองยุทธศาสตร์เตรียมกำลังคนสู่เวทีโลก

วันที่ 26 พ.ย. 2554 )
 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) จัดทำแผนการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ระยะเวลา 4 ปี (ปี2555-2558) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ    
          นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ผอ.สพป.สตูล) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ ให้มีศักยภาพในการทำงานและขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 ทวีปหลักของโลก
          ขณะนี้ สพป.สตูล ได้นำยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สู่การจัดทำแผนการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงาน ปี 2555-2558 ที่ต้องการเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการทำงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มศักยภาพความสามารถพื้นฐานอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพ ที่มีความสำคัญสู่การแข่งขันในเวทีโลก
          โดยแผนการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ จะวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดสตูล ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด 162 โรง ใช้เป็นแนวทางนำไปจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการอาชีพที่ตรงกับสรรถนะในตัวผู้เรียน บริบทโรงเรียน ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มอาชีพใดที่โรงเรียนจะเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้นักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ควบคู่กับความรู้ทักษะอาชีพ หากเด็กมีทักษะด้านอาชีพ ก็จะต้องส่งเสริมศักยภาพอาชีพเพิ่มขึ้น ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ ก็จะสนับสนุนส่งเสริมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ได้ปิดโอกาสการเรียนต่อของนักเรียนที่มีความต้องการเรียนต่อแต่อย่างใด 
          ผอ.สพป.สตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สพป.สตูล จะกำหนดโรงเรียนขยายโอกาสทางทางการศึกษาที่มีบริบทความพร้อมต่าง ๆ ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง พร้อมจัดทำสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่วนราชการ และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการฝึกอาชีพทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง มาเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาอาชีพให้กับนักเรียนในจังหวัดสตูล

จำนวนคนอ่าน 1359 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน