กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 15 พ.ค. 2560

 
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ความเป็นมา
 
          เมื่อปี ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทรงทราบว่า พระเทพญาณรังษี (พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก) ได้ไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันคือพื้นที่ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรเป็นอย่างดี จึงทรงให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร่วมกับกรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำต่างๆ ของห้วยตะเพินในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการ ทำให้มีน้ำทำการเพาะปลูก อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และสมควรปลูกป่าตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่ทำการก่อสร้างด้วย
 
          ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งนำมาใช้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และพระราชทานชื่อว่า โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการยึดหลัก "บวร” และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกิน กับธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน
 
          โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาหินตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่ระวัง หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงเฒ่า และหมู่ที่ ๕ บ้านบารมี รวมเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ ๒๐,๖๒๕ ไร่
 
ผลการดำเนินงาน
 
สำนักงาน กปร. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ โดยมีผลการดำเนินงานการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
         
          ๑. แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดระเบียบชุมชน
            ๑.๑ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน ๕ แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งขุดสระน้ำในพื้นที่การเกษตรและขุดลอกลำห้วยเป็นระยะๆ
            ๑.๒ งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตในบริเวณแปลงที่ดินทำกินและแปลงที่อยู่อาศัย จัดสร้างระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ทางไกลผ่านดาวเทียม จัดสร้างโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ๑ แห่ง โรงเรียนมัธยม ๑ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง และวัด ๔ แห่ง
            ๑.๓ งานจัดแปลงที่อยู่อาศัย และแปลงที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร โดยดำเนินการจัดแปลงที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๔๖ แปลง พื้นที่ ๑,๐๑๓-๐-๖๑ ไร่ และจัดแปลงเกษตรในพื้นที่เขตส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทั้ง ๕ แห่ง โดยจัดพื้นที่แปลงละ ๘ ไร่ จำนวน ๙๐๖ แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๗,๒๔๘ ไร่
 
          ๒. แผนงานด้านพัฒนาสังคมดำเนินการให้มีการรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี ได้แก่ คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
 
          ๓. แผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชหลายชนิด และเลี้ยงสัตว์ มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร ยกตัวอย่างเช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมการปลูกไม้ผล และการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น
 
          ๔. แผนงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าในพื้นที่ที่ได้จัดไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณภูเขา เชิงเขา และเหนืออ่างเก็บน้ำตามแนวคลองชลประทาน เนื้อที่ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมา เพื่อให้สภาพป่าไม้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร นอกจากนี้ ได้ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า และดูแลบำรุงรักษา
 
 
 
 
ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา
http://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/central/item/684-2011-03-17-05-09-45.html
ภาพประกอบจาก : สยามรัฐออนไลน์
http://www.siamrath.co.th

 

 

จำนวนคนอ่าน 632 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode