กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ตรัง เตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
ข่าวที่ 285/2560
วันที่  21  เมษายน 2560 เวลา 11.25 น.
 
จ.ตรัง เตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
     นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ในส่วนภูมิภาค และเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงให้หน่วยงานเตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     การจัดทำดอกไม้จันทน์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ ได้แก่ จิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน ฯลฯ โดยให้แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน รวมกลุ่มจัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ เช่น กระดาษ ธูป เทียน ฯลฯ โดยติดต่อประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในการทำดอกไม้จันทน์ให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดตรังได้กำหนดประเภทดอกไม้จันทน์ คือ ดอกพุทธรักษา ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้จัดทำซุ้มดอกไม้จันทน์ในบริเวณสถานที่จัดงานพระราชพิธีฯ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมทั้งปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณจัดงานพระราชพิธีฯ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นดาวเรืองเป็นของตนเองทุกครัวเรือน แล้วนำมาประดับบริเวณสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ทั้งนี้ การปลูกต้นดาวเรืองขอให้เป็นไปตามวงรอบการเจริญเติบโต ซึ่งจะต้องออกดอกในช่วงวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560 (วงรอบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองตั้งแต่ปลูก จนออกดอกประมาณ 60 วัน)
 
เกรียงไกร พันธิวานนท์ /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th