กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
มูลนิธิพระดาบส

วันที่ 11 เม.ย. 2560


มูลนิธิพระดาบส
 
 
          ความเป็นมา
 
          มูลนิธิพระดาบสเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเริ่มดำเนินการใน พ.ศ. ๒๔๑๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจัง ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิม รับศิษย์รุ่นแรกโดยไม่กำหนดพื้นฐานความรู้ จำนวน ๖ คน เข้าพักอาศัยและเล่าเรียนวิชาช่างไฟฟ้าและช่างวิทยุ โดยไม่เสียค่าฝช้จ่ายใดๆ ณ บ้านไม้ ๒ หลัง ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ ๓๘๔-๓๘๖ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ การฝึกอบรมได้ผลดี ซ่อมวิทยุได้ในเวลา ๙ เดือน จึงเปิดการสอนเพิ่มเติมในวิชาเครื่องยนต์และเตรียมช่าง ในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๔) มีผู้เรียนสำเร็จ ๖๐ คน เป็นการเล่าเรียนนอกระบบการศึกษาปกติ ก่อกำเนิดก่อนหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน และกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนผู้ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๔
 
          โครงการพระดาบส จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และจัดตั้งมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานทุนประเดิมจัดตั้ง "กองทุนโรงเรียนพระดาบส" จำนวน ๕ ล้านบาท ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงกำกับดูแลโครงการพระดาบสมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกิตติมศักดิ์ โรงเรียนพระดาบส มีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดการสอนเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบันเปิดการสอนใน ๘ สาขาอาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม และวิชาชีพเคหบริบาล นับเนื่องถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓) มีผู้เรียนสำเร็จแล้ว ๓๓ รุ่น จำนวน ๑,๒๕๐ คน
          ที่มาของชื่อ "พระดาบส"
 
          กิจการของโรงเรียนพระดาบส เป็นลักษณะกุศลสงเคราะห์ ตามสภาพอย่างโบราณกาลที่เหล่ามานพผู้มีความเพียรและตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ดั้นด้นไปในป่าเขาแสวงหาพระดาบส หรือพระฤาษี ฝากตัวเป็นศิษย์ ปรนนิบัติท่านจนได้รับเมตตา ถ่ายทอดศิลป์วิทยาโดยไม่ปิดบังและไม่หวังผลประโยชน์ใด เปรียบเทียบโรงเรียนพระดาบสเสมือนป่าสังเคราะห์ที่มีดาบสอาสา คือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีกุศลเจตนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์ที่ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจใฝ่รู้จริง เคารพเชื่อฟังครู ประพฤติดี ดูแลโรงเรียนและที่พักอาศัยเป็นอย่างดี จนศิษย์มีความรู้และทักษะในการประกอบสัมมาชีพ และเป็นคนดีของสังคม
 
          "...ที่เลือกเอาคำพระดาบสนี้เพราะว่าเห็นสภาพอย่างโบราณที่ว่าไว้ตอนต้น แต่ยังมีว่าเพราะคำพระดาบสหรือพระฤาษี ก็เป็นคนที่ควรบูชา คนที่ควรยกย่องและนับถือ ฉะนั้นก็เป็นกิจการที่ไปในทางมงคล ไปในทางที่สูง ในทางที่เจริญ ทุกคนที่ได้สนใจในกิจการนี้ ก็ขอให้ช่วยกันคิด ช่วยให้ครบถ้วน ทั้งกำลังทรัพย์ ทั้งกำลังใจ ทั้งความประพฤติที่เหมาะสมที่ดี จะทำให้โครงการพระดาบสมีผลสำเร็จเต็มเปี่ยม ทำให้ส่วนรวมของสังคม ซึ่งในปัจจุบันเป็นป่าคอนกรีต ให้ป่านี้ร่มเย็น เพราะว่าเวลาพูดถึงป่าคอนกรีต โดยมากก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว เหมือนป่าทึบและพร้อมกับเป็นเหมือนทะเลทราย และถ้าป่าคอนกรีตนี้มีบุคคลที่มีจิตใจที่ดี ก็จะร่มเย็นและอยู่ได้แบบของเรา แบบไทยๆ ของเราจะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญ มีความผาสุก มีความสุข"
 
 
พระราชดำรัสพระราชทาน คุณหญิงวัลลีย์ พงษ์พานิช
ประธานกรรมการหาทุนโครงการพระดาบส และคณะ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
 
 
 
 
ที่มา : มูลนิธิพระดาบส
http://phradabos.or.th/
 
 
 
 

จำนวนคนอ่าน 511 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode