กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อพท.4 รุกเสริมแกร่งแบรนด์ “มรดกพระร่วง” เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4+1 พร้อมมุ่งเน้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

วันที่ 7 เม.ย. 2560 )
 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืน-อพท. (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานป ระวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร( อพท.4)  เดินหน้าเสริมฐานรากความแข็ งแกร่งขับเคลื่อนแบรนด์ "มรดกพระร่วง”มุ่งเน้นการสร้ างจุดสัมผัส (Touch Point) ถ่ายทอดเรื่องราวสื่อสารคุณค่าแ ละภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวม รดกโลกสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ งไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างจุดขายและร่วมกระตุ้น เศรษฐกิจและการท่องเที่ ยวการในพื้นที่สุโขทัย-ศรีสั ชนาลัย-กำแพงเพชรให้เติบโตอย่ างยั่งยืน

 

 อพท. ได้สำรวจพฤติกรรมเชิงลึกของนั กท่องเที่ยวปัจจุบัน พบว่า "นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ ทราบว่ามาที่นี่ต้องซื้ออะไร บางกลุ่มที่รู้ว่าของที่ระลึกคื ออะไรแต่ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหน หรือรู้สึกว่าของดี แต่ราคาแพง จึงซื้อของชิ้นเล็กๆ ไปแทน” อพท. จึงได้เข้ามาเสริมศักยภาพผู้ประ กอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าที่ระลึกในพื้นที่เพื่ อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทั้งรูป ลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย และภาพลักษณ์ ให้สินค้าที่ระลึกนั้นสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มในด้านราคาให้กั บตัวสินค้าได้ พร้อมๆ กับการเป็นสื่อบอกเล่าคุณค่าเรื่ องราวมรดกพระร่วงและประสบการณ์ก ารท่องเที่ยว

 

โดยในปีนี้ได้มีการจัดตั้งจุดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์”มรดกพระร่ วง” 4+1 แห่ง ประกอบด้วย 1)จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง ณ ศูนย์บริการข้อมูลในอุทยานประวั ติศาสตร์กำแพงเพชร 2) อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านทองสมสมัย ร้านต่อเงินต่อทอง ร้านสุนทรีผ้าไทย และที่อำเภอเมืองสุโขทัยจะเป็ นร้านสัญจรในงานเทศกาลต่างๆ

 

ทั้งนี้ อพท. ได้ตั้งเป้าหมาย "แบรนด์มรดกพระร่วง”ให้เป็นที่ รู้จักและรับรู้ในหมู่นักท่ องเที่ยวด้านการเป็นเมืองท่ องเที่ยวที่โดดเด่นด้านประวัติ ศาสตร์ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่สัมผั สได้ถึงมรดกวัฒนธรรมและวิถีชีวิ ตของเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

 

ในกระบวนการสื่อสารสร้างการรั บรู้ถึงแบรนด์มรดกพระร่วงนั้น จำเป็นต้องสร้างTouch Point หรือจุดสัมผัสต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้แ ละซึมซับ ซึ่งการพัฒนาสินค้าของฝากของที่ ระลึกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้า งแบรนด์เพื่อการเข้าถึงมรดกวัฒน ธรรมท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาสินค้าให้มีควา มร่วมสมัยแต่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธ รรมแห่งเมืองพระร่วงที่สืบทอดยา วนานกว่า 700 ปี กลุ่มผู้ผลิตและประกอบการในพื้น ที่สามารถนำทุนวัฒนธรรมหรือมรดก จากพระร่วงมาใช้ในการต่อยอดสร้า งสรรค์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไ ด้ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับควา มต้องการของนักท่องเที่ยวที่เลื อกเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่

 

การพัฒนาสินค้าที่ระลึกอพท. ได้ดำเนินการพัฒนาภายใต้ "แบรนด์มรดกพระร่วง” เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกันยา ยน 2558 ด้วยคอลเลคชั่นชุด "เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น” ผ่านงานสังคโลก เครื่องเงิน-ทอง ผ้าทอ และพุทธศิลป์ และในปี 2560 เปิดตัวในคอลเลคชั่นชุด "อุดมสุข” สื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท รัพยากรแห่งอาณาจักรสุโขทัย "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ลวดลายของชิ้นงานส่วนใหญ่ปรากฏเ ป็นตัวปลา ตัวนก อักษรลายสือไท ดอกไม้ และความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ทั้งเครื่องประดับ ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกต่างบ้าน เสื้อยืด กระเป๋า กล่องไม้สัก ฯลฯ

 

อพท. ได้เชื่อมโยงช่องทางการตลาดสนับ สนุนให้มีการจัดตั้งจุดจำหน่ ายสินค้าแบรนด์ เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวประสบการณ์ที่ดีสู่กลุ่มนั กท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคั ดเลือกและร่วมพัฒนามาด้วยกั นตลอด 2 ปี จำนวน 18 ราย รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกด้วยความส มัครใจที่จะทดลองผลิตสินค้านำมา ฝากขายในจุดจำหน่ายสินค้าที่ ระลึกแบรนด์มรดกพระร่วง โดยยึดหลักกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ลดการพึ่งพิงจากหน่วยงานภาครัฐ และมิได้มุ่งหวังกำไรสูงสุดเป็น การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยรายได้หลังหักต้นทุนคืนไปให้ ผู้ผลิตแล้ว จะมีส่วนต่าง 25% โดยผู้จำหน่ายจะได้รับ 20% และอีก 5% จะเป็นเงินกองกลางสำหรับใช้ในกิ จกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าและเพื่ อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน

 

ทั้งนี้ อพท. ตั้งเป้าว่า "แบรนด์มรดกพระร่วง” จะเป็นที่รู้จักและรับรู้ โดย อพท. ในฐานะผู้ผลักดัน และขับเคลื่อนการสร้างแบรนด์ แหล่งท่องเที่ยว (Destination Brand)ร่วมกับคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้ าของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าการพัฒนาสินค้าที่ ระลึกนี้จะนำมาซึ่งการต่อยอดไอเ ดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ผลิตสิน ค้าที่มีอัตลักษณ์และมีความหลาก หลาย เพื่อจำหน่ายให้แพร่หลายมากขึ้น ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณสุรางคนางค์ พ่วงแผน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อพท.โทร.083-4888733เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode