กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ตัววิ่ง
หอศิลปฯ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงดนตรีฟรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

วันที่ 13 มี.ค. 2560
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

ข้อความที่…๑๖…./๒๕๖๐
วันที่ ...๙...มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา...๑๓.๓๐...น.

ข้อความประชาสัมพันธ์

หอศิลปฯ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงดนตรีฟรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. บริเวณลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)


นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th