กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ZTE เปิดตัวโซลูชั่น IP+Optical 5G Flexhaul เป็นรายแรกในอุตสาหกรรม

วันที่ 1 มี.ค. 2560 )
 
ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการรายใหญ่ในด้านโซลู ชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กรและผู้บริ โภคสำหรับอินเทอร์เน็ตมือถือ ประกาศเปิดตัวโซลูชั่น IP+Optical 5G Flexhaul เป็นครั้งแรกของอุ ตสาหกรรมในงานมหกรรม Mobile World Congress ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยโซลูชั่นดังกล่าวได้ผสานบริ การ Fronthaul และ Backhaul ด้วยเทคโนโลยี Internet Protocol (IP)+Optical

          จากการผสานสถาปัตยกรรม IP+Optical ใหม่ ทำให้นวัตกรรมนี้ สามารถนำเสนอโซลูชั่นรวมส่งข้ อมูลบริการทั้ง Fronthaul และ Backhaul ในเครือข่าย 5G บนอุปกรณ์เดียว ทั้งยังมีแบนด์วิดท์สูง ค่าความหน่วงต่ำ และมีระบบวิศวกรรมรองรับปริ มาณการส่งผ่านข้อมูลด้ วยเทคโนโลยี Software-Defined Networking (SDN) โดยมีการประมาณการว่า โซลูชั่น 5G Flexhaul ของ ZTE นั้น จะช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้ าของโดยรวม (TCO) ได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับโซลูชั่นแบบดั้ งเดิม

          เป็นที่ทราบกันว่า เครือข่าย 5G มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนื อกว่าในแง่ของแบนด์วิดท์ ค่าความหน่วง และการเชื่อมต่อ โดยหากเปรียบเทียบกับเครือข่าย 4G แล้ว เครือข่าย 5G สามารถรองรับการใช้งานภายใต้ มาตรฐานเทคโนโลยีการสื่อสารที่ หลากหลายกว่า ซึ่งรวมถึง enhanced mobile broadband (eMBB)/ massive machine type communications (mMTC)/ ultra-reliable and low latency communications (uRLLC) ทั้งนี้ ตัวชี้วัดสำคัญในมาตรฐานต่างๆมี ความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้น เครือข่ายดั้งเดิมจึงมีข้อจำกั ดมากมาย ทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้ างใหม่ อัพเกรดอุปกรณ์ และยกระดับประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการทั่วโลกจึงเผชิญกั บความท้าทายใหม่ในการสร้างเครื อข่ายที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในเรื่ องความหน่วงต่ำ แบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้น และการยกระดับเครือข่ายหลักและ RAN ให้สามารถรองรับระบบคลาวด์ในยุค 5G ได้

          โซลูชั่น 5G Flexhaul ของ ZTE ผสานสถาปัตยกรรม Flex Ethernet และ IP+Optical เข้าด้วยกัน และนำเสนอศักยภาพในการนำส่งข้ อมูลขนาดใหญ่และมีความยืดหยุ่ นเพื่อให้บริการทั้ง Fronthaul และ Backhaul บนเครือข่าย 5G โดยโซลูชั่น 5G Flexhaul ทำงานผ่านการประสานพลัง IP+Optical แบบ end-to-end (E2E) พร้อมมอบโซลูชั่นสำหรั บการวางแผน จัดโครงสร้าง บริหารจัดการ และการบำรุงรักษาที่ทำงานแบบบู รณาการด้วยตัวควบคุมในระบบ SDN โดยอุปกรณ์ระบบ IP+Optical นี้ถูกนำไปใช้ใน Mass Access Layer เพื่อลดต้นทุนการวางเครือข่ ายและพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ โซลูชั่นดังกล่าวนำส่งข้อมูลได้ ในแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ผ่านการเชื่ อมต่อหลายช่วงความยาวคลื่นระหว่ างตัวเชื่อม (adjacent node) นอกจากนี้ ฟีเจอร์ FlexE ยังช่วยแยกย่านความถี่ย่ อยของบริการต่างๆได้อย่างยืดหยุ่ น เพื่อปรับรูปแบบการนำส่งข้อมูล (Forwarding Plane) ให้เหมาะสม และรองรับการทำงานของเครือข่ ายแยกส่วน (Network Slicing) บนระบบ 5G ส่วนผลิตภัณฑ์ ZXCTN 6180H ซึ่งเป็นอุปกรณ์ 5G ที่เปิดตัวในงาน MWC ก่อนวางจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์ นั้น มีความสูงเพียง 3RU แต่สามารถรองรับความจุเครือข่ ายได้สูงสุดถึง 1T ในหนึ่ง access ring

          นอกเหนือจากศักยภาพในการนำส่งข้ อมูลขนาดใหญ่แล้ว โซลูชั่น 5G Flexhaul ยังสามารถปรับค่าความหน่ วงในการนำส่งข้อมูลได้อีกด้วย โดยค่า Latency Budget ที่จัดสรรให้กับเครือข่าย Fronthaul ด้วยเครือข่าย 5G C-RAN นั้น อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 100us ในส่วนของการนำส่งข้อมูลนั้น โซลูชั่น 5G Flexhaul สามารถรองรับทั้งโหมดการนำส่ งแบบด่วนและแบบปกติ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ ตามประเภทของบริการ โดยโหมดนำส่งแบบด่วนนั้น เหมาะกับบริการที่เน้นในเรื่ องเวลา ส่วนเทคโนโลยี Time Sensitive Network (TSN) ถูกนำไปใช้เพื่อลดค่าความหน่ วงในการสับเปลี่ยนระหว่างตัวเชื อมบริการระดับบนและล่าง จากเดิม 30 ไมโครวินาทีเหลือเพียงไม่กี่ ไมโครวินาที ในขณะเดียวกันตัวเชื่อมกลาง (Intermediate) จะใช้เทคโนโลยี Optical Bypass เพื่อให้ค่าความหน่วงในการรับส่ งข้อมูลมีไม่ถึง 1 ไมโครวินาที สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน 5G ที่จำเป็นต้องมีความหน่วงต่ำ ทั้งยังเป็นเครื่องรับประกันที่ จะนำไปสู่การพัฒนาบริ การและสถาปัตยกรรมเครือข่ายใหม่ ๆอีกด้วย

          ส่วนฟีเจอร์สำหรั บการทำงานบนคลาวด์ที่รวมอยู่ ในเทคโนโลยี 5G นั้น จะนำมาซึ่งการเชื่อมต่อที่ยื ดหยุ่นและครอบคลุม โดยโซลูชั่น 5G Flexhaul สร้างขึ้นจากวิศวกรรมด้านทราฟฟิ กที่ผสานเทคโนโลยี SDN ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่ อจากทุกหนทุกแห่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และปรับปริมาณทราฟฟิกในเครือข่ ายให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บจากตั วควบคุมปริมาณทราฟฟิก เพื่อให้การทำงานของเครือข่ ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ อย่างคุ้มค่าสูงสุด

          จ้าว ฟูฉวน หัวหน้าวิศวกรจาก ZTE 5G Transport Solution กล่าวว่า "ZTE เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นและผลิตภั ณฑ์ที่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กับผู้ให้บริ การทั่วโลก ในช่วงที่เทคโนโลยี 5G กำลังพลิกโฉมเครือข่ายการสื อสารของโลกนั้น ทาง ZTE ก็ได้ตอบรับอย่างกระตือรือร้น และได้ส่งเสริมการใช้ และทดสอบเทคโนโลยีในการนำส่งข้ อมูลบนเครือข่าย 5G โดย ZTE ได้ทำการวิจัยในระยะเริ่มต้น และได้หารือกับผู้ให้บริ การหลายราย เกี่ยวกับความร่วมมือด้ านเทคโนโลยี Fronthaul และ Backhaul บนระบบ 5G ทั้งนี้ โซลูชั่น 5G Flexhaul จะช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ ายทั่วโลกสามารถสร้างเครือข่ ายนำส่งข้อมูลแห่งอนาคต มีความยืดหยุ่น คุ้มค่า และเป็นอันหนึ่งอันเดียว"

          เกี่ยวกับ ZTE

          ZTE เป็นผู้ให้บริการด้ านระบบโทรคมนาคมขั้นสูง รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ และโซลูชั่นเทคโนโลยีองค์กร เพื่อรองรับความต้องการของผู้ บริโภค ผู้ให้บริการเครือข่าย ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ กลยุทธ์ M-ICT ของ ZTE มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอนวั ตกรรมแบบครบวงจรที่ทำงานแบบบู รณาการให้กับลูกค้า เพื่อมอบความเป็นเลิศและคุ ณประโยชน์ต่างๆ ในยุคที่เทคโนโลยี โทรคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว โดย ZTE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฮ่องกงและเซินเจิ้น (รหัสหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่ องกง:  0763.HK  / รหัสหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เซิ นเจิ้น: 000063.SZ ) ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ กับกลุ่มผู้ให้บริการกว่า 500 รายในกว่า 160 ประเทศ ในแต่ละปี ZTE จัดสรรเงินรายได้ 10% ให้กับการวิจัยและพัฒนา และมีบทบาทผู้นำในองค์กรผู้ กำหนดมาตรฐานในระดับโลก ทั้งนี้ZTE มุ่งมั่นเพื่อแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคม และยังเป็นสมาชิกของข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถรั บชมได้ที่ www.zte.com.cn 

          สื่อมวลชนติดต่อ:
          Margrete Ma                                                  
          ZTE Corporation                                            
          โทร: +86 755 26775207                                      
          อีเมล: ma.gaili@zte.com.cn                               

          Daniel Beattie
          AxiCom
          โทร: +44 (0)20 8392 8071
          อีเมล: daniel.beattie@axicom.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode