กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน”

วันที่ 16 ก.พ. 2560 14:34:26
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ข่าวที่...๙.../๒๕๖๐
วันที่ ...๑๖...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา...๑๑.๐๐...น.
 

ข้อความประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน”
          ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (ศศ๒๐๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th