กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
กำหนดรอบเวลาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเข้าปลงธรรมสังเวชในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 )
 
ข่าวที่ ๓๗๓ /๒๕๕๙
วันที่ ..๘... ธ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๕ น.

กำหนดรอบเวลาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเข้าปลงธรรมสังเวชในพระบรมมหาราชวัง

         (๘ ธ.ค.๕๙) ตามที่มีคณะพระภิกษุสามเณรเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อเจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพเป็นจำนวนมากนั้น กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ร่วมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรเพื่อเข้าไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชฯ ขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีพระภิกษุสามเณร ฯ เข้าไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วกว่า ๖,๐๐๐ รูป โดยเฉพาะช่วงนี้ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งพระสงฆ์ที่อุปสมบทแล้วประสงค์จะเข้าไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อปลงธรรมสังเวชฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้าเจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชของพระภิกษุสามเณรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่กระทบต่อการเข้ากราบพระบรมศพของประชาชนทั่วไป จึงได้กำหนด รอบเวลาในการพาพระภิกษุสามเณรขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๕ รอบ ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. , ๐๙.๐๐ น. , ๑๒.๓๐ น. , ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. รอบละ ๕๐ รูป 
          สำหรับพระสงฆ์ที่แสดงความประสงค์เข้าไปเป็นหมู่คณะ ขอได้แจ้งความประสงค์มายังศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ล่วงหน้า โทร. ๐๘ ๗๕๘๕ ๓๗๙๔ , ๐๙ ๑๐๙๒ ๒๗๖๙ และ ๐๘ ๒๔๔๐ ๔๙๔๙

ธัญลักษณ์/ข่าว
อรวิน บรรณาธิการข่าว
ที่มา: ทีมข่าว กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th