กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการรับหนังสือ “พระราชประวัติ-พระบรมราชโองการ” ของกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 6 ธ.ค. 2559 13:25:28 (จำนวนคนอ่าน 395 คน)
กระทรวงวัฒนธรรม
 
ข่าวที่...๓๕๙..../๒๕๕๙
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา.... ๑๐.๕๐.......น.
วิธีการรับหนังสือ "พระราชประวัติ-พระบรมราชโองการ” ของกระทรวงวัฒนธรรม
 
           กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดพิมพ์จำนวน ๒ เล่ม เล่มที่ ๑ ชื่อ"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยาก ส่วนเล่มที่ ๒ ชื่อ "๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
          ผู้สนใจรับหนังสือ สามารถปฏิบัติดังนี้ ๑. รับบัตรคิวที่ด้านหน้าโรงละครแห่งชาติ ๒. จากนั้นไปเข้าแถวรับหนังสือที่จุดรับหนังสือหน้าเต็นท์จัดนิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
         หนังสือจะแจกทั้งหมด ๔ รอบ รอบละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เวลา ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๗.๐๐ น.
         หนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ องค์กรหรือหน่วยงานใดสนใจนำต้นฉบับหนังสือไปจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่าย หรือเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือต้องการสนับสนุนการจัดพิมพ์ สามารถประสาน ขออนุญาตที่กระทรวงวัฒนธรรม สอบถามสายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕
 
 รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th