กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน

วันที่ 22 พ.ย. 2559 15:38:26 )
 
ข่าวที่ ๒๗๙ /๒๕๕๙ ฃ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๙ น.
 
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน

          สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น
          นายสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์ พลังงานจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก โดยการค้นหาและนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้พลังงานที่ผลิตขึ้นได้เองในชุมชน เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกร ชาวไทย บนหลักการ "มีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน” เป็นแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับ การพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาด้านพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังจะเข้าไปดำเนินการวิเคราะห์การใช้พลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานหรือการลดระยะเวลาการแปรรูปหรือการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการแปรรูป ได้แก่ เตาย่างปลาประหยัดพลังงาน ผลการประหยัดเชื้อเพลิง เท่ากับร้อยละ ๕๐ และลดการใช้พลังงานลงมากกว่าร้อยละ ๒๕ / เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประสิทธิภาพสูง / โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ / เตาฟืนนาชุมเห็ด เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน
          นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ทั้งด้าน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินการตามแนวทางการประหยัดน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สวท.ตรัง)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th