กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ๒๑-๓๐ พ.ย.

วันที่ 22 พ.ย. 2559 13:52:01 )
 
ข่าวที่ 275/2559
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.45 น.
 

พาณิชย์จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 21-30 พ.ย.
 
          กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย" 21-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
          น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา "อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย" ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในศาสตร์หลายแขนง ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนเศรษฐกิจการพาณิชย์ แม้ในยามประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "ทฤษฎีใหม่" ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพ ซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน และ กำหนดจัดนิทรรศการร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในภูมิภาคอีก 3 ครั้ง 1-7 ธันวาคม 2559 ที่เชียงใหม่ 4-10 ธันวาคม ที่อุบลราชธานี และ 10-19 ธันวาคม นี้ ที่สงขลา 
          รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2493 ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตประชาชนที่อยู่กันอย่างแร้นแค้น ขาดแคลนปัจจัยหลายด้านในการประกอบอาชีพ พระราชกรณียกิจในช่วงแรก คือ การมุ่งมั่นแสวงหาการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน สามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างมั่นคง ให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น พระอัจฉริยภาพด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศให้สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ การสร้างสรรค์งานช่าง สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยพระองค์เองมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ รวมถึงทรงเป็นแบบอย่างของการนำความรู้เชิงช่างและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทว่าเรียบง่าย ทุกฝ่ายสามารถนำไปใช้ได้ไม่ยุ่งยาก อาทิ พลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์ และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรภายใต้ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ (ต่อ) การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้ำมันเชื้อเพลงเครื่องยนต์ดีเซล" อันเป็นผลจากการทดลองใช้น้ำมันปาล์มกลั่น ดังกล่าวกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการเกษตร เครื่องยนต์รถกระบะและรถตู้ และทดลองเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลธรรมดา รวมทั้งการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% ในงานปกติ พบว่าในระยะทาง 10,000 กม. น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ช่วยลดเขม่าและสารพิษในไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลได้ถึง 8 เท่า จึงถือเป็นทางเลือกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และทดแทนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
          นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ยังคิดค้นเป็นการนำน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ ชนิด 100% มาใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะทุกขนาดซีซี แทนน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ผลจากการทดลองใช้กับจักรยานยนต์ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วเติมน้ำมันปาล์มดังกล่าวลงไป พบว่าเครื่องยนต์สามารถใช้งานได้ดี ไม่ติดขัด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญประหยัดกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายอนุสิทธิบัตร ภายใต้ชื่อ "การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ" อีกด้วย ทั้งนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ในการนำสิ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยมาค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนได้ยอดเยี่ยม อันเป็นผลมาจากการที่พระองค์มีพระวิริยอุตสาหะในการศึกษา หาความรู้และทรงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ทุกคน ทุกฝ่าย เห็นความสำคัญของการใฝ่เรียนรู้ ฝึกความคิดและปฏิบัติตน ไปในทางที่สร้างสรรค์ในหลายๆ โอกาส
          "พระองค์ทรงตระหนักว่า การจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น นอกจากจะต้องพัฒนาคนให้อุดมไปด้วยความรู้ ความสามารถในทางสร้างสรรค์ เพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว ควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด รวมถึงต้องใช้จินตนาการด้วย ไม่ใช่มีในตำราอย่างเดียว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมีศักยภาพและทันสมัย"
          กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย" 21-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
 
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการ
ที่มา : ข่าวกระทรวงพาณิชย์

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th