กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลพร้อมสานต่อโครงการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

วันที่ 22 พ.ย. 2559 12:21:10 )
 
ข่าวที่ 274/2559
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.15 น.
 
รัฐบาลพร้อมสานต่อโครงการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด
 
          นายกรัฐมนตรีเห็นชอบพร้อมสานต่อโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 ทั่วประเทศ 4,685 โครงการ โดยปี 2560จะดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน 32 โครงการ
          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.40 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง 2. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎร ชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเพิ่ม พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เป็นที่ปรึกษา และเพิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 13 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 2 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1 โครงการ และโครงการพัฒนาด้านบูรณาการอื่น ๆ จำนวน 13 โครงการ รวมงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,026,947,985.59 บาท โดยมอบหมายให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำรายละเอียด แผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
          นายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างการประชุมตอนหนึ่งว่า รัฐบาลจะทำหน้าที่และสานต่อ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด โดยให้ส่วนราชการแยกอย่างชัดเจนว่า โครงการใดเป็นโครงการทดลอง โครงการใดที่ ทำแล้วประสบความสำเร็จ และโครงการใดเป็นโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งรัฐบาลจะเข้าไปส่งเสริมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกัน และนำไปขยายเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชน และชุมชนสามารถนำไปดำเนินการได้ พร้อมฝากให้ กปร. นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำฐานข้อมูลโครงการ ฯ ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจตามแนวทางพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้พื้นที่ของโครงการ ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชนได้ศึกษา แล้วนำไปขยายผลให้กับชุมชนต่อไป 
 
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการ
ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th