กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่ 21 พ.ย. 2559 16:13:41 )
 
ข่าวที่ ๒๗๐ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
 
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
 
          สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี” วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่ง ความภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไม่เสื่อมคลาย และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ซึ่งในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสในการเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความตอนหนึ่งว่า "…..การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไป จะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี…….”
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมากถึง ๒๘ ปี นับเป็น ๒๙ ครั้ง ในการเสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ และเสด็จพระราชดำเนินในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเรื่อยมา ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำทุกปี
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สวท.ขอนแก่น )

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th