กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุขน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

วันที่ 21 พ.ย. 2559 16:02:39 )
 
ข่าวที่ ๒๖๘ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๕ น.
 
กระทรวงสาธารณสุขน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
 
          กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า "…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง…” มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี โดยได้เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยให้คนไทยทั้งประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เช่น นมโรงเรียนพร้อมดื่ม นมอัดเม็ด ไอศกรีม น้ำบริโภค สาหร่ายเกลียวทอง น้ำผึ้ง ตลาดจน น้ำใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
          นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลให้อาหารปลอดภัย และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตรวจรับรองอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด แผงลอย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และผู้ประกอบการทั่วไป รายใดที่ผลการตรวจคุณภาพอาหารผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดครบ ๓ ครั้งแล้ว จะได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย (ป้ายทอง) พร้อมใบรับรองคุณภาพอาหาร ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยให้ร้านโกลเด้นเพลส ทั้ง ๙ สาขา และมีการมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๖,๕๕๔ ป้าย โดยยังมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
          นอกจากกการตรวจรับรองอาหารสดแล้วยังมีการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบด้านอาหารให้กับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเรียน ฯลฯ เพื่อสามารถนำไปเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่จำหน่ายในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถนำชุดทดสอบอาหารตรวจวัตถุดิบก่อนปรุงประกอบอาหาร รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าตรวจคัดกรองวัตถุดิบก่อนจำหน่ายให้ผู้บริโภค เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุข หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๕๖๖ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dmsc.moph.go.th
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th