กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กฟผ.เชิญชวนสืบสานปณิธานงานของพ่อร่วมสานต่อ ๙ พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พ.ย. 2559 15:29:27 )
 
          กฟผ. เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อชวนชาวไทยร่วมสานต่อ ๙ พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยหลังการแถลงข่าว การดำเนินโครงการ "กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อชวนชาวไทยร่วมสานต่อ ๙ พระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อน และพลังงานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนและสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
          ทั้งนี้ กฟผ. น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยนำพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานของพ่อผ่านพระราชปณิธาน ๙ ด้าน ซึ่งจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ๑. ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่หนึ่ง ที่เขื่อนภูมิพล กฟผ. จัดกิจกรรม "ตามรอยเขื่อนพระราชา” ด้วยการแปรอักษรแสดงความอาลัยจากแสงเทียน เป็นคำว่า "BHUMIBOL DAM TAK ♥ ร.๙” เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงานกว่า ๖,๐๐๐ คน และหลังจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเส้นทางตามรอยพ่อ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยจะเป็นการจัดนิทรรศการตั้งแต่จุดที่ทรงประทับแรม ณ เขื่อนภูมิพล ไปจนถึงสวนน้ำพระทัย ซึ่งเป็นสวนที่ กฟผ. จัดเทิดพระเกียรติเดิมอยู่แล้ว และ ณ ที่นี้จะมีการแสดงภาพพระราช กรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนพระราชาแห่งนี้ ไปจนถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่สอง กฟผ. จะจัดงาน "๙ ที่สุดของหัวใจ” ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอด พระราชกรณียกิจผ่านพลังแห่งภาพและเสียง ได้แก่ การแสดงละครเวที ประกอบแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอันซาบซึ้ง เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป การจัดฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการทำความดี การจัดแสดงบทเพลงแห่งแผ่นดิน จากวงออเคสตร้าของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปาง จะมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ การจัดแสดง"ภาพแห่งความจงรัก” ซึ่งเป็นภาพเขียนบนเซรามิก ชุดพิเศษ การจัดทำบทเพลง"เสียงแห่งความภักดี”โดยให้ประชาชนกล่าวความรู้สึกถึง พระองค์และส่งมอบไปยังสำนักพระราชวัง และการจัดนิทรรศการ”ที่สุดแห่งหัวใจ”แสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกร
          สำหรับพระราชปณิธานด้านที่ ๒ การประดิษฐ์และนวัตกรรม กฟผ. จะจัดโครงการ "กล้าคิด กล้าทำ ตามรอยพ่อ” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านการประหยัดพลังงาน และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมนำไปพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง พระราชปณิธานด้านที่ ๓ การดูแลรักษาป่าและน้ำ กฟผ. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ได้มีโอกาสปลูกป่าถวาย จึงจะดำเนินโครงการ "ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ” เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง พระราชปณิธานด้านที่ ๔ ความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน กฟผ. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะจัดกิจกรรม "รักพ่อให้พอเพียง” นำชุมชนในพื้นที่รอบหน่วยงาน กฟผ. ศึกษาดูงาน ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๘๙ แห่ง พระราชปณิธานด้านที่ ๕ การดูแลชาวนา กฟผ. ช่วยเหลือชาวนา ผ่านโครงการ "ข้าวไทย ๙ ไกล ยั่งยืน” โดยให้พนักงาน กฟผ. ซื้อข้าวคนละ 9 กิโลกรัม ถวายเป็น พระราชกุศลตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน พร้อมขอความร่วมมือช่องทางการจัดจำหน่ายกับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว และพิจารณาจัดหาเครื่องสีข้าวให้แก่ชาวนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รวมทั้ง จะร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคของจังหวัดต่างๆ ในการปรับปรุงเครื่องสีข้าวชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนจัดทำโครงการ "ข้าวชาวนา เบอร์ ๕” โดยจะส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
          พระราชปณิธานด้านที่ ๖ การศึกษา กฟผ. เตรียมจัดสร้าง "ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้านพลังงาน ปลูกป่า และชีววิถี” บริเวณพื้นที่ สีเขียว หรือ Green Buffer ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงาน การปลูกป่า และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พระราชปณิธานด้านที่ ๗ การประหยัด กฟผ. จะรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวไทยสวมใส่ "เสื้อเบอร์ ๕” โดยเชิญชวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมรณรงค์ให้พนักงาน กฟผ. สวมใส่เสื้อผ้าประหยัดพลังงาน พระราชปณิธานด้านที่ ๘ การเสียสละและให้ทาน กฟผ. จะรณรงค์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน กฟผ. ในปี ๒๕๖๐ ผ่านกิจกรรม "๘๙๐,๐๐๐ หยด ทดแทน พระคุณพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพระราชปณิธานด้านที่ ๙ การส่งเสริมให้เป็นคนดี โดยจะก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อม ๙ คำสอนของพ่อ ณ เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่ได้ชื่อว่า ‘เขื่อนของพ่อ’
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th